www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Zdenka Bencúrová

Zakladateľka a riaditeľka n. o.

Narodila sa v Košiciach. Po dokončení stredoškolského štúdia na Obchodnej akadémii pokračovala v štúdiú religionistiky na Univerzite v Prešove. Magisterské štúdium v rovnakom odbore absolvovala na Komenského Univerzite v Bratislave.
V súčasnosti dokončuje dizertačnú prácu na tému Reforma cirkevného a náboženského života v dielach uhorských osvietencov na Ústave religionistiky Masarykovej univerzity v Brne, v rámci doktorského štúdijného programu.
Prednášala na Masarykovej univerzite v Brne, na Univerzite tretieho veku Masarykovej univerzity v Brne a na Univerzite Komenského v Bratislave.
Zaoberá sa obdobím osvietenstva, jozefinizmu a aplikáciou jozefínskych náboženských reforiem v praxi. Snaží sa o zachytenie mikrohistorickej perspektívy opierajúc sa o diela dobových autorov.

Vybrané publikácie:

Funkcia kňaza v období jozefinizmu pohľadom slovenských dobových autorov.
BENCÚROVÁ, Zdenka. Funkcia kňaza v období jozefinizmu pohľadom slovenských dobových autorov. Acta theologica et religionistica, Prešov: Prešovská universita, 2015, roč. 3, 1/2015, s. 8-22. ISSN 1338-7251.

Francúzska revolúcia pohľadom slovenských dobových klerikov.
 BENCÚROVÁ, Zdenka. Francúzska revolúcia pohľadom slovenských dobových klerikov.  Axis Mundi, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 43-50. ISSN 1337-0626.

Ľudová religiozita na Slovensku v období osvietenstva
. BENCÚROVÁ, Zdenka. Ľudová religiozita na Slovensku v období osvietenstva. Axis Mundi, Bratislava, 2010, č. 1, s. 1-7. ISSN 1337-0626.

Konferenčné príspevky:

Comparative study on the reflection of the 18th century monasticism in the works of Juraj Fandly and in the satirical treatise of Ingac Krasicky
 BENCÚROVÁ, Zdenka. Comparative study on the reflection of the 18th century monasticism in the works of Juraj Fandly and in the satirical treatise of Ingac Krasicky. In Kristina Brišová, Jan Knejp. CHANGES IN CENTRAL EUROPE SINCE THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY TO PRESENT. Ostrava, 2012. s. 61-65, 200 s. ISBN 978-80-7464-034-6.

Človek a jeho duša vo vybraných dielach slovenských osvietenských autorov
 BENCÚROVÁ, Zdenka. Človek a jeho duša vo vybraných dielach slovenských osvietenských autorov. In DISPUTATIONES QUODLIBETALES Duša & Európa. 2011. s. 102-110, 223 s.

Recenzie:

Recenzia: Hrehová, H.: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexe I. (Od jej počiatkov po tridentskú reformu). 
BENCÚROVÁ, Zdenka. Recenzia: Hrehová, H.: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexe I. (Od jej počiatkov po tridentskú reformu). Axis Mundi, Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 54. ISSN 1337-0626.

Recenzia: Nagy, I.: Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). 
BENCÚROVÁ, Zdenka. Recenzia: Nagy, I.: Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). Axis Mundi, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstviev pri SAV, 2013. ISSN 1337-0626.

Recenzia: Einzinger, Johann M. M.: Démonologie
 BENCÚROVÁ, Zdenka. Recenzia: Einzinger, Johann M. M.: Démonologie. Dingir : časopis o současné náboženské scéně, Praha: DINGIR, s.r.o., 2012, roč. 15/2012, č. 3, s. 103-104. ISSN 1212-1371.

Recenzia: Howard Louthan, Gary B. Cohen, Franz A. J. Szabo: Diversity And Dissent: Negotiating Religious Difference In Central Europe, 1500-1800 (Austrian And Habsburg Studies 
BENCÚROVÁ, Zdenka. Recenzia: Howard Louthan, Gary B. Cohen, Franz A. J. Szabo: Diversity And Dissent: Negotiating Religious Difference In Central Europe, 1500-1800 (Austrian And Habsburg Studies. Axis Mundi, Bratislava, 2012, roč. 2012, č. 2. ISSN 1337-0626.

Recenzia: PODOLINSKÁ, T., HRUSTIČ, T.: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. BENCÚROVÁ, Zdenka. Recenzia: PODOLINSKÁ, T., HRUSTIČ, T.: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou. Axis Mundi, Bratislava, 2012, roč. 2012, č. 1. ISSN 1337-0626.

Projekty CEREHIS:

Cyklus prednášok Náboženstvá pod lupou
Konferencia Žena na tróne a ženy bez trónu
Cyklus prednášok Košická egyptologická jeseň