www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Erasmus

Projekt Erasmus+ KA122-ADU

Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v podpore kultúrneho povedomia u mladých dospelých na Slovensku.

Projekt Erasmus+ KA122-ADU má za cieľ poskytnúť našim zamestnancom príležitosť zúčastniť sa na mobilitách v zahraničí, kde získajú cenné vedomosti a zručnosti v oblasti kultúrneho dedičstva a interkultúrnej komunikácie. Tieto skúsenosti budú následne implementované do našich vzdelávacích programov, čím sa zvýši kvalita a efektivita našich aktivít.

Naše ciele:

Získanie nových vedomostí a zručností: Naši zamestnanci sa zúčastnia na kurzoch, ktoré im poskytnú hlbšie porozumenie kultúrneho dedičstva a interkultúrnych kompetencií.

Posilnenie spolupráce: Pracovať na rozširovaní sieti kontaktov a nadviazani nových partnerstiev s organizáciami z celej Európy.

Praktická implementácia: Po návrate z mobilít budú tieto nové poznatky integrované do našich vzdelávacích programov prostredníctvom podrobného akčného plánu.

Prostredníctvom tohto projektu prispievame k rozvoju kultúrneho povedomia, kritického myslenia a tolerancie medzi mladými dospelými na Slovensku. Veríme, že naše úsilie pomôže formovať otvorenú a tolerantnú spoločnosť, ktorá si váži svoje kultúrne korene a je pripravená na výzvy globalizovaného sveta.

 


„Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo [názov organizácie udeľujúcej grant]. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.”