www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Žena na tróne

Žena na tróneCentrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Vás pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Žena na tróne a ženy bez trónu pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie Konferencia sa uskutoční

29. novembra 2017

v  Kultúrno-vzdelávacom centre  Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova č. 1

Mária Terézia patrí medzi najväčšie panovníčky a osobnosti v dejinách. Početné reformy, ktoré zaviedla pozitívne ovplyvnili aj spoločenský a kultúrny vývoj dnešného Slovenska.

Na území dnešného Slovenska a v stredoeurópskom priestore žilo mnoho významných žien, ktorým sa podarilo presadiť svoje nápady a názory v mužmi dominovanej patriarchálnej spoločnosti. Týmto „ženám bez trónu“ je venovaná len malá pozornosť v odborných kruhoch, nepíše sa o nich v učebniciach dejepisu a laickej verejnosti sú takmer neznáme. Konferencia otvára priestor pre diskurz venovaný týmto osobnostiam.

Konferencia je rozdelená do dvoch blokov:

Prvý blok je venovaný osobnosti Márii Terézii pri príležitosti 300. výročia jej narodenia.

Druhý blok je otvorený pre všetky významné ženské osobnosti v slovenských a stredoeurópskych dejinách vo všetkých obdobiach.

Cieľom konferencie je prispieť k odbornej a medziodborovej diskusii o živote, diele a odkaze panovníčky Márie Terézie vo svetle významného výročia.

Ďalším cieľom je poskytnúť bádateľom všetkých vedeckých disciplín priestor prezentovať svoje poznatky a pohľady na pôsobenie ženských osobností a kolektívov, ktoré svojou prácou, životom a vplyvom zohrali dôležitú úlohu v miestnych, regionálnych a nadregionálnych dejinách na Slovensku a v širšom stredoeurópskom priestore.

Hlavné tematické okruhy:

–  Mária Terézia – ako žena, manželka a matka.

–  Mária Terézia – ako panovníčka a reformátorka – ako ju vnímali jej súčasníci: panovníci, spolupracovníci a dobové osobnosti.

–  Mária Terézia – tereziánsky odkaz a historická pamäť.

–  Ženy bez trónu – významné ženy a ich vplyv v dejinách Európy a Slovenska.

–  Ženy bez trónu – emancipačné procesy v stredoeurópskom priestore.

–  Ženy bez trónu – slovenské spisovateľky, maliarky, vedkyne a pod., ktoré svojou prácou zanechali odtlačok v slovenských a stredoeurópskych dejinách.

–  Zabudnuté lokálne historické osobnosti na Slovensku.

 

Príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov.

  

Konferenčný výbor:

Mgr. Zdenka Bencúrová (CEREHIS, n. o.)

PhDr. Eleonóra Blašková (ŠVK v Košiciach)

Ing. Viera Nagyová (ŠVK v Košiciach)

Účastnícky poplatok je 10 €. Poplatok žiadame uhradiť vopred na účet vo Fio banke, číslo účtu: 2600927765/8330, IBAN SK7983300000002600927765,  BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Variabilný symbol: 2911. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka.


Vyplnenú prihlášku
 (na poslednej strane tohto dokumentu), spolu s abstraktom (do 500 znakov) je potrebné zaslať do

15. 10. 2017

na e-mail adresu

zenanatrone@gmail.com

 

Príspevok do konferenčného zborníka je potrebné zaslať najneskôr do 15. 12. 2017

Úprava príspevku, spôsob citácie a poznámky pod čiarou uvádzajte, prosím, podľa platných noriem (STN ISO 690).

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Za organizačný kolektív

Mgr. Zdenka Bencúrová
riaditeľka CEREHIS, n.o.

 

Prihláška na stiahnutie: Prihláška
Plagát podujatia: Plagát konferencie

Harmonogram: Harmonogram konferencie Žena na tróne a ženy bez trónu

Pokyny pre autorov na úpravu publikovaného príspevku v zborníku: Citačná norma STN ISO 690 : Pokyny pre autorov

Kontakt:
zenanatrone@gmail.com
cerehis@gmail.com

Fotogaléria