www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Odborná knižnica

Online dostupné vedecké časopisy, štúdie a monografie:

Religio : revue pro religionistiku
Mezinárodný recenzovaný odborný časopis zameraný na religionistiku. Časopis vydává dvakrát ročne Česká spoločnosť pre religionistiku v spolupráci s Ústavom religionistiky na Filozoficejé fakulte Masarykovej univerzity. Dostupné celé čísla online.

Dingir

Dingir je český štvrťročník – religionistický časopis o súčasnej náboženskej scéne, ktorý vychádza od roku 1998. Publikuje prevažne o súčasnom náboženskom živote, rozmanitých kultúrnych a sociálnych skupinách a ich náboženských súvislostiach. Archív s dostupnými celými číslami online.

Dingir prevádzkuje aj pridružený server Náboženský infoservis, ktorý v online prostredí prevažne publicistickým štýlom približuje aktuality o súčasnej náboženskej scéne.

Sacra
Recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občianskym združením Sacra v spolupráci s Ústavom religionistiky FF MU. Od roku 2003 vychádza v náklade dvoch čísel ročne. Dostupné celé čísla online.

Historický časopis 
Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy vydávaný Slovenským ústavom akadémie vied. Je to recenzovaný časopis, ktorý vychádza štyri krát ročne. Vybrané čísla archívu dostupné online.

Sociológia – Slovak Sociological Review
Vedecký recenzovaný odborný časopis Sociológia vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza štyrikrát ročne v slovenskej verzii a dvakrát ročne v anglickej verzii pod názvom Sociológia – Slovak Sociological Review. Dostupné celé čísla online.

Mesto a dejiny
Vedecký recenzovaný časopis, ktorý vznikol na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach s tematickou orientáciou na príspevky z oblasti urbánnych dejín. Dostupné čísla online.


Slovenský národopis – Slovak Ethnology

Vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé a tretie číslo každého ročníka je v slovenskom jazyku, druhé a štvrté v anglickom jazyku. Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín. Dostupné celé čísla online.

Forum historiae
Online časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy prináša monotematické čísla a v rámci nich vedecké štúdie, materiály, recenzie, a pravidelne aj odbornú diskusiu na aktuálne otázky týkajúce sa histórie ako vedy a jej úlohy pri vytváraní pamäti spoločnosti. Hoci Forum Historiae je v prvom rade historickým časopisom, cielene sa snaží o interdisciplinaritu –spoluautormi jednotlivých čísiel Forum Historiae sú okrem historikov aj sociológovia, sociálni a kultúrni antropológovia, filozofi, teoretici umenia, historici a teoretici architektúry a bádatelia z rôznych ďalších disciplín spoločenských a humanitných vied. Dostupné celé čísla online.


Historické štúdie
Historické štúdie – vedecká ročenka zameraná na dejiny územia Slovenska od najstarších čias do súčasnosti. Monotematicky zostavené čísla dopĺňa blok štúdií doktorandov Historického ústavu SAV. Vybrané čísla dostupné online.

Convivium

Časopis Convivium sa venuje dejinám raného až neskorého stredoveku. Vychádza 2x ročne a spolupracujú na ňom odborníci z Centra raně středověkých studií Masarykovej univerzity v Brne, Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a univerzitou v Lausanne. Vybrané čísla dostupné online.

Etnologické rozpravy
Periodikum Etnologické rozpravy do roku 2008 vydávali spoločne Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum a Národopisná spoločnosť Slovenska. Kontinuitne nadväzovalo na bulletin Národopisné informácie (1967 – 1993) a vychádzalo dvakrát ročne. V januári 2009 bola po vzájomnej dohode štatutárov troch spoluvydavateľských inštitúcií uzavretá Zmluva o ukončení spoločného vydávania periodika Etnologické rozpravy. Periodikum prešlo do správy Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorá sa stala vydavateľom Etnologických rozpráv. Obsahy čísel z rokov 2001 až 2003 nájdete TU. Čísla od roku 2003 sa nachádzajú v prílohách na stránke časopisu, dostupné online.

Acta Historica Neosoliensia
Vedecký časopis pre historické vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dostupné kompletné čísla online v prílohách.


Monument revue
Časopis na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Vydáva Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky dva krát ročne. Dostupné archívne čísla v prílohách stránky Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky online.