www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Konferencia Obce za prevratu: mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku v rokoch 1918 – 1920

Usporiadatelia:

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá v Košiciach

 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

 

 

 

Krajské múzeum v Prešove

 

 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

 

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach

 

Rok 1918 bol posledným rokom globálneho konfliktu prvej svetovej vojny, ktorá destabilizovala stredoeurópsky región a v konečnom dôsledku spôsobila rozpad Rakúsko-Uhorska. Nacionalizmus politických a intelektuálnych elít jednotlivých národných komunít a geopolitické záujmy mocností prekreslili štátne hranice a viedli k vzniku nástupníckych „národných“ štátov. V historiografii je pomerne dobre zmapované, aký dopad mala Veľká vojna na národné komunity, či už víťazné alebo porazené, ich hlavné i regionálne mestá či historické regióny. Už menej sa pozornosť venovala obecným dejinám, tomu, ako sa dotkla zmena režimov vidieckeho obyvateľstva, rozsahu zmien spôsobu ich života alebo spolunažívania, výmenám stráží na radniciach a v obecných zastupiteľstvách, pamäti vidiečanov na vojnu a vznik nových štátov. Väčšina obyvateľov Slovenska žila až do 60. rokov 20. storočia na vidieku, preto by rurálne dejiny nemali byť obchádzané.

Cieľom konferencie Obce za prevratu je poskytnúť priestor pre široké spektrum bádateľov dejín obcí, ktorí by pri príležitosti výročia ukončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československa prezentovali výsledky svojho výskumu v kolektíve rovnako zameraných historikov/dejepiscov. Snahou organizátorov konferencie je pripraviť tvorivé prostredie pre výmenu poznatkov s možnosťou komparácie styčných bodov i odlišností v dejinách obcí v tomto období. Výstupom z konferencie by mala byť kolektívna monografia, ktorá bude predstavovať analýzu jednotlivých príspevkov ako prípadových štúdií k širšej syntéze rurálnych dejín v tomto prelomovom období 20. storočia. Príspevky účastníkov konferencie by sa preto mali zamerať na tieto okruhy:

– vojna a obec: hospodárske, správne a demografické zmeny
– obec vo vojenských operáciách – vojenské misie, rekvirácie, mobilizácie, vplyv boľševických režimov Maďarskej a Slovenskej republiky rád, obce a legionári
– občiansky aktivizmus za nový štát verzus pasivita vidiečanov
– odpor voči novej republike, spontánne prejavy nespokojnosti, protesty, zhromaždenia, štrajky, petície, politické iniciatívy proti pripojeniu k nástupníckemu štátu
– etnické konflikty, Slováci, Česi, Nemci, Maďari, Rusíni, Poliaci, postoj k Židom a iným menšinám v obci
– zmeny jazykového úzu v úradoch, kostoloch, verejnom i súkromnom priestore
– obecné elity: „výmena stráží“ po vzniku Československa, resp. iných nástupníckych štátov, kontinuita verzus diskontinuita – starosta, mestské zastupiteľstvo, klérus, šľachta, obchodníci, podnikatelia, spolky, združenia
– politické preferencie obyvateľov vidieka v prvých rokoch po vojne
– obec a nová štátna alebo správna hranica: presmerovanie pracovných a správnych vzťahov k novým regionálnym centrám
– demografické zmeny: nútená i dobrovoľná migrácia v dôsledku vojny a vzniku nástupníckych štátov
– etablovanie československej štátnej správy: peniaze, pozemková reforma, víťazi a porazení – hospodársky progres verzus regres, rekonfigurácia vlastníckych pomerov
– mocenské a spoločenské zvraty v pamäti – lokálna tlač, obecné kroniky, memoáre, živá pamäť

Miesto a dátum konania konferencie

Sekcia 1:

Košice, 14. november 2018
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Pribinova 1

Organizačný výbor:
Zdenka Bencúrová (CEREHIS)
Veronika Szeghy-Gayer (ŠVK)
Viktor Szabó (ŠVK)
Lucia Heldáková (CEREHIS/SAV)
Ondrej Ficeri (CEREHIS/SAV)

Sekcia 2:

Spišská Nová Ves, 15. november 2018
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 57/50

Organizačný výbor:
Martin Furmanik (Múzeum Spiša)
Miroslav Števík (Múzeum Spiša)
Juraj Pavlis (Múzeum Spiša)
Ondrej Ficeri (CEREHIS/SAV)
Zdenka Bencúrová (CEREHIS)

Sekcia 3:

Stropkov, 16. november 2018
Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov
Zámocká 519/3

Organizačný výbor
Nikoleta Lattová (Krajské múzeum v Prešove)
Jozef Kušnír (Krajské múzeum v Prešove)
Lucia Heldáková (CEREHIS/SAV)
Ondrej Ficeri (CEREHIS/SAV)