www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Tibor Sedláček, PhD. (Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV, Bratislava): Náboženstvo Churritov a ich krvavé rituály v starovekom Urkeši

Mgr. Tibor Sedláček, PhD. vyštudoval religionistiku na Katedre porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave, kde aj externe prednáša. Doktorát získal na Ústave religionistiky FF MU v Brne. Venuje sa náboženstvám starovekého Predného východu, ikonografii a vzťahu medzi obrazom a textom, so špecializáciou na oblasť Mezopotámie a Churritov. Publikoval viaceré odborné a vedecko-populárne články a je autorom knihy Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši.

Abstrakt: Prednáška si kladie za cieľ predstaviť rozmerný podzemný objekt objavený na lokalite Tell Mózán, v staroveku známej ako Urkeš, ktorá sa v súčasnosti nachádza na území severovýchodnej Sýrie. Pozornosť bude upriamená na početné kostené pozostatky niekoľkých zvieracích druhov a ďalšie zaujímavé objekty, ktoré štruktúra obsahovala. Taktiež budú predstavené staroveké písomné pramene zaznamenávajúce krvavé rituály, ktoré boli určené pre podsvetie. Aj na základe týchto textov možno konštatovať, že podzemný objekt v Urkeši mal rituálnu funkciu a s veľkou pravdepodobnosťou tu dochádzalo ku komunikácii s podsvetnými božstvami za konkrétnym účelom.

Miesto konania prednášky:
Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Pribinova 1, Košice
https://goo.gl/maps/UiU21w5RLz52

Dátum a čas konania prednášky: 27. 6. 2018 o 16:30 – 18:00