www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Zdenka Bencúrová (Masarykova Univerzita, Brno): Náboženské reformy na Slovensku v období osvietenstva

Mgr. Zdenka Bencúrová absolvovala štúdium religionistiky v Prešove (Bc.), na univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.) a v súčasnosti pôsobí na Ústave religionistiky Masarykovej univerzity v Brne, kde dokončuje dizertačnú prácu na tému Reforma cirkevného a náboženského života v dielach uhorských osvietencov.
Prednášala na Masarykovej univerzite v Brne, na Univerzite tretieho veku Masarykovej univerzity v Brne a na Univerzite Komenského v Bratislave.
Zaoberá sa obdobím osvietenstva, jozefinizmu a aplikáciou jozefínskych náboženských reforiem v praxi. Snaží sa o zachytenie mikrohistorickej perspektívy opierajúc sa o diela dobových autorov.

Obdobie osvietenstva so sebou prinieslo mnoho zmien v celej Európe. Výnimkou nebolo ani územie Slovenska. Počas panovania Márie Terézie bola spoločnosť konfrontovaná s realizáciou mnohých spoločensky zameraných reforiem (reforma súdnictva, školstva, zdravotníctva, urbárna reforma a iné). V duchu osvietenských zmien pokračoval aj Jozef II., ktorý sa v reformačnej činnnosti zameral na oblasť náboženstva. Medzi jeho najvýznamnejšie reformy patrilo zavedenie Tolerančného patentu, ktorým boli zrovnoprávnené náboženstvá evanjelického a. v., a kalvínskeho vyznania, a o rok neskôr Tolerančný patent pre židov, rozpustenie kontemplatívnych rádov a vytvorenie náboženského fondu, a pod. O procesoch, ktoré sa odohrávali v spoločnosti sa dozviete v aprílovej prednáške.