www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Stanislav Gubančok: Bola Morena skutočnou staroslovanskou bohyňou? Zvyk vynášania smrti v komparatívnej perspektíve.

Zvyk vynášania Moreny je zaznamenaný etnografmi na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. Tento rituál so zjavne predkresťanským pôvodom nachádzame analogicky aj v niektorých ďalších krajinách so slovanským osídlením. Kto však bola figurína s menom Morena? Vzdelanci v období romantizmu a slovenského národného obrodenia ju pokladali za slovanskú bohyňu zimy a neskôr bola v odbornej literatúre považovaná za personifikáciu tohto ročného obdobia. Za pomoci komparatívnej jazykovedy, mytológie a folkloristiky môžeme detailnejšie porozumieť štruktúre tohto starobylého rituálu, ale tiež pokúsiť sa vysvetliť pôvod pomenovania Morena, Mamuriena, Marmoriena, či Majmoriena.

Mgr. Stanislav Gubančok je interným doktorandom Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa venuje komparatívnej mytológii Baltov a Slovanov. Je jedným z prvých odborníkov na Slovensku, ktorí prejavili záujem o baltské jazyky a kultúru na Slovensku a v súčasnosti pôsobí na stáži v litovskom Kaunase na Univerzite Vytautasa Veľkého. V rámci svojej dizertačnej, kde sa zameriava na porovnávanie litovských a slovenských jarných obyčajov predstaví slovenský zvyk vynášania Moreny v komparatívnej perspektíve s jeho litovskou analógiou.

 

 

 

Prednáška bola realizovaná online, vidieť ju môžete na YouTube:

 

Dátum a čas konania prednášky: 17. 5. 2023 o 17:30 – 19:00

Prednáškový cyklus z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.