www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Ondrej Ficeri (Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Košice): Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia

Ondrej Ficeri je doktorand Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Svoje štúdiá trávil na univerzitách a výskumných ústavoch v Košiciach, Banskej Bystrici, Prahe a Budapešti. Zaoberá sa interetnickými vzťahmi v urbánnom priestore, konkrétne etnonacionálnou transformáciou Košíc v 20. storočí. Je autorom vedeckej monografie Košice v slovenskej historiografii (2016), v ktorej analyzuje stratégie slovenských historikov nacionalizovať dejiny tohto multietnického mesta v reakcii na jeho maďarizáciu pred rokom 1918 a v rokoch 1938 – 1945.

V priebehu 19. a 20. storočia prebiehal medzi maďarskými a (česko-)slovenskými politickými a intelektuálnymi elitami boj o „národnú“ príslušnosť strategického mesta Košice. Obe národné spoločenstvá sa snažili toto etnicky heterogénne mesto nacionalizovať vo svoj prospech. Prvým krokom bolo teritoriálne prisvojenie si mesta, nasledovala snaha o etnonacionálnu transformáciu identít tu žijúcich obyvateľov, snaha o zmenu vlastníckych pomerov, vrátane poštátnenia verejnej správy, ale i dosadzovania „národne spoľahlivých“ osôb do cirkevných inštitúcií. Do akej miery sa košické náboženské obce podieľali na nacionalizácii svojho sídelného mesta a do akej miery boli ochotné prihliadať na etnickú diverzitu vlastných veriacich? Boli medzi obcami nejaké rozdiely, a ak áno, aké, a ako sa rozlišovali v meniacich podmienkach striedajúcich sa mocensko-politických štruktúr? To sú otázky, na ktoré odpovede podá prednáška „Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia“.

Fotogaléria k podujatiu: