www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, PhD.: Smrť je len začiatok – Proces balzamovania u starých Egypťanov

Viera v posmrtný život bola v starom Egypte veľmi hlboko zakorenená, vychádzala jednak z pozorovania prírodných javov a tiež z mýtov o bohovi Usírovi, jeho vzkriesení a večnom živote. Jedným z predpokladov ako ho dosiahnuť, bolo výborne zachované telo, aby duša, ktorá ho opustila v okamžiku smrti neblúdila a mala sa kam vrátiť v deň spojenia so zemou. Telesná schránka mala zostať vďaka balzamovaniu, ktoré prekonalo značný vývoj, neporušená a spočívať v hrobke – večnom príbytku blaženého zomrelého, žijúceho naveky v novom žiariacom tele.

Kveta Smolárikova Doc. PhDr. Kveta Smoláriková, PhD vyštudovala egyptológiu a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. Post-doktorské štúdium absolvovala na American School of Classical Studies at Athens. Od roku 1993 sa zúčastňuje archeologických výskumov v Abúsíre a na rôznych lokalitách starovekého Dolného Egypta (Kom Firin, Tell el-Daba aTell el-Retába). Špecializuje sa na archeológiu a históriu Neskorej doby (1.tisícročie pr.n.l.), grécko-rímsky Egypt a kontakty Egypta s kultúrami východného Stredomoria. V súčasnosti pôsobí ako docentka egyptológie v Českom egyptologickom ústave FF UK v Prahe.