www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Tibor Sedláček Ph.D.

Tibor Sedláček

Narodil sa 4. 2. 1983 v Bratislave. Absolvoval bakalársky a magisterský stupeň na Katedre porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnej dobe dokončuje doktorandské štúdium na Ústave religionistiky FF Masarykovej univerzity v Brne. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje religiozite v starovekom churritskom meste Urkeš. Oblasťou jeho záujmu je náboženstvo a mytológia starovekého Predného východu s dôrazom na región Mezopotámie a Churritov. V súčasnosti sa tiež venuje mezopotámskej ikonografii, najmä vzťahom medzi obrazom a textom. Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne a Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako člen výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev a v redakčnej rade časopisu Axis Mundi. Úspešne ukončil doktorandské štúdium religionistiky v roku 2016.

Pozri tiež profil na: https://muni.academia.edu/TiborSedlacek

Vybrané publikácie:

2016. „Keď krv steká do jamy k podsvetným božstvám“ [online], Historyweb<http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ked-krv-steka-do-jamy-k-podsvetnym-bozstvam> [19.2.2016]

2015. „The Rising of the Sun-God as a Mythological Motif: Old Akkadian Seals in Relation to the Gilgamesh Epic”, Asian and African Studies 24/2, 190–210

2014. „The Mythological Background of Three Seal Impressions Found in Urkesh“, Religio: Revue pro religionistiku 22/1, 29–53

2012. „Podzemná štruktúra v Urkeši“, in: Lukáš Pecha et al., Materiální a duchovní kultura Východu v proměnách času, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, s. 66–76

2011. „Uranicko-chtonický antagonizmus v cykle o Kumarbim“, Axis Mundi 6/1, 23–33

2011. „Churriti vo svetle včasných dejín“, Historická revue 5, 60–67