www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Slavomír Dutko

Narodil sa 3. 09. 1985 v Jabloni a navštevoval cirkevné Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Toto štúdium ho ďalej usmernilo vo výbere štúdia na vysokej škole v Prešove, kde študoval na Grécko-katolíckej teologickej fakulte odbor Religionistika, ktorý úspešne ukončil bakalárskym a neskôr aj magisterským titulom.

Počas štúdia sa silne orientoval na Islam,  ktorého sa týkajú aj záverečné práce, kde popisuje funkciu islamskej mešity a v magisterskom štúdiu sa následne venoval fundamentalistickým extrémistickým skupinám a funkciou Islamu ako náboženstva na tieto jednotky. V samostatnej kapitole sa snažil poukázať aj na terorizmus z pohľadu USA, politické pozadie vojen v Iraku a v Afganistane a na samotný vývoj týchto udalostí a následné otázky, ktoré sa vynárali po týchto konfliktoch.

Popri štúdiu sa venoval aj prekladom odbornej literatúry pre potreby fakulty a absolvoval rôzne vedecké konferencie a prispieval do viacerých zborníkov.