www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Ondrej Ficeri, Ph.D.

Narodil sa v roku 1981 v Košiciach. Svoje štúdiá trávil na univerzitách a výskumných ústavoch v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Prahe a Budapešti. Vo svojom výskume sa venoval produkovaním obrazu Košíc v reprezentáciách politických a intelektuálnych elít a etnonacionálnej transformácii Košíc v 1. polovici 20. storočia. Od roku 2017 pracuje ako vedecký pracovník v Centre spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

Pozri tiež profil na: https://sav-sk.academia.edu/OndrejFiceri


Vybrané publikácie:

2012. Význam Plathovej kroniky pre dejiny mesta Košice. In Historica Carpatica. Eds. Dárius Gašaj – Martin Jarinkovič. Košice : Východoslovenské múzeum v Košiciach, č. 43. ISBN 978-80-89093-30-4, s. 35-64.

2013. Story of Germans in Košice. In GAYER, Veronika – OTČENÁŠOVÁ, Slávka – ZAHORÁN, Csaba (eds.). Remembering the City: a Guide through the Past of Košice. Budapest; Košice : Terra Recognita Foundation; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-963-89185-2-9, s. 77-79.

2015. The image of the town of Košice as a Slovak political centre in Slovak historiography. In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 9788081523052, s. 152-163.

2016. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach. 266 s. ISBN 978-80-971895-2-5.

2016. Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí. In Multietnikus világok Közép-Európában, 1867−1944 ~ Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944. Ed. Anikó Hajdú. Budapest : TéKa. ISBN 978-80-972225-4-3, s. 219-237.

2016.  Jazykovo-kultúrna heterogenita Košíc ako interpretačný problém v národnom naratíve. In HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel – KARPÍŠEK, Jaromír – STURZ, Zbyněk a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. Století X. Hradec Králové : Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. ISBN 978-80-7405-391-7, s. 35-46.

2016. Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest. In Slovenský národopis = Slovak Ethnology. ISSN 1335-1303, roč. 64, č. 3, s. 313-326.


Projekty CEREHIS:

Prednáška v rámci cyklu Náboženstvá pod lupou: Košické náboženské obce ako inštitúcie nacionalizácie mesta v 1. polovici 20. storočia