www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Lucia Heldáková

 

Narodila sa 4. 4. 1991 v Kežmarku a po ukončení Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, študovala na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach kombináciu odborov história-etika. V súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka oddelenia histórie na Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Zaujíma sa o slovenské dejiny po druhej svetovej vojne, regionálne a kultúrne dejiny a tiež o dejiny národnostných menšín. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá povojnovou výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, v rámci ktorej skúma činnosť informačných médií a snaží sa o zachytenie jednotlivých foriem propagácie a propagandy.

Vybrané publikačné výstupy:


HELDÁKOVÁ, Lucia (2016). anotácia na knihu: ČARNOGURSKÝ, Pavol. Súboj s komunizmom 2, Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. In Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 2, s. 85 – 86. ISSN 1335-3608.
HELDÁKOVÁ, Lucia. Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny : správa z medzinárodnej konferencie, Košice, 18. september 2015. In Mesto a dejiny, 2015, roč. 4, č. 2,  s. 92 – 93. ISSN 1339-0163.
HELDÁKOVÁ, Lucia – KACEROVÁ, Barbara. Conference report from „Current research questions of national policy and ethnic relations in the 20th and 21st century“. In Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 4, s. 102 – 104. ISSN 1335-3608.
KACEROVÁ, Barbara – HELDÁKOVÁ, Lucia. Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí (Current research questions of national policy and ethnic relations in the 20th and 21st century). In Mesto a dejiny, 2016, roč. 5, č. 2, s. 107 – 109. ISSN 1339-0163.
ŠUTAJ, Štefan – HELDÁKOVÁ, Lucia. Čriepky zo života a kultúry povojnových Košíc. Zadané do zborníka z vedeckej konferencie Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny.

Projekty CEREHIS:

Spolupráca na príprave konferencie Žena na tróne a ženy bez trónu