www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Jana Malcovská, Ph. D.

Narodila sa  v Michalovciach, kde absolvovala stredoškolské štúdium na Gymnáziu Pavla Horova.
V rokoch 2005 – 2010 študovala religionistiku na Katedre filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty  Prešovskej univerzity v Prešove.
V roku 2012 krátko pôsobila ako lektorka v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.
V roku 2013 nastúpila na pozíciu internej doktorandky na Katedre filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej  fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Toto štúdium úspešne ukončila obhájením dizertačnej práce na tému Kultúrna  a náboženská identita Európy – Funkcie náboženstva v globálnej kultúre.
Špecializuje sa na súčasnú sociológiu náboženstva v európskom priestore, s akcentom na otázky aktuálnej náboženskej  a kultúrnej identity, ako aj multikulturálnej situácii a jej vplyve na religiózny a kultúrny stav Európy.

Bola členkou organizačných tímov niekoľkých vedeckých konferencií a tiež súčasťou riešiteľských kolektívov  v projektoch:

Cultural and religious identity of ethnic minorities in the Slovak and Polish borderland (členka riešiteľského tímu,  spoluorganizovanie konferencie, multikultúrneho večera a workshopu, aktívna účasť na konferencii, 2015).

Multikultúrna edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivosti a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných a stredných škôl (členka riešiteľského tímu,  spoluautorstvo odbornej metodickej príručky multikultúrnej výchovy  a didaktických materiálov pre základné a stredné školy  2013-2014).

Religiozita v perspektíve súčasných zmien (2015, členka riešiteľského tímu, spoluautorka vedeckej monografie).

Vybrané publikácie:

Náboženský fundamentalizmus ako jeden z možných následkov revitalizácie a deprivatizácie náboženstva v období neskorej modernity (Acta theologica et religionistica [elektronický zdroj] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. ISSN 1338-7251)

Sekularizačná paradigma európskej modernity – prežitok postmoderny? (Disputationes quodlibetales : náboženské myslenie v európskom priestore v 20. Storočí. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014. ISBN  978-80-555-1016-3)

Manifestations of Islamic religious fundamentalism in western Europe as a consequence of pro-migratory and pro-multiculturalism policy in global Europe. Critical view on the clashes of Islamic and European culture in the 21st century (Európa ako kontinent rizika v perspektíve nových výziev neskorej modernity. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2014. ISBN 978-80-555-1217-4)

Fenomén individualizácie a jeho vplyv na religiozitu v dobe neskorej modernity. (QUAERE 2015. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2015. S.1139-1147. ISBN 978-80-87952-10-8)