www.cerehis.sk info@cerehis.sk

Mgr. Dominika Nazarejová

Narodila sa 23. júla 1991 v Košiciach. Po základnej škole navštevovala katolícke gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ktoré ukončila maturitnou skúškou z dejepisu a náuky o spoločnosti. Popri tom navštevovala Základnú umeleckú školu na Oštepovej ulici v Košiciach, výtvarný odbor. Po ukončení gymnázia nastúpila na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor história. Štúdium ukončila bakalárskou prácou na tému Gian Lorenzo Bernini – inšpiračné zdroje a námety sochárskej tvorby  a neskôr aj diplomovou prácou, ktorú spracovala na tému Prejavy surrealizmu v Prahe a v Košiciach – Porovnanie výstavnej činnosti Národní galerie v Prahe a Východoslovenského múzea v Košiciach v rokoch 1918 – 1938. 

Oblasťou jej záujmu ako historika je výtvarné umenie vo všeobecnosti, konkrétnejšie však umenie 20. storočia a súčasné umenie. Venuje sa aj iným oblastiam dejín ako napríklad stredovek a raný novovek, dejiny mesta Košice, Slovenský štát 1939 – 1945, dejiny každodennosti a iné.

V súčasnosti pracuje v Múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach a pôsobí aj ako sprievodkyňa po Košiciach. V minulosti pracovala ako lektorka v Miklušovej väznici (Východoslovenské múzeum v Košiciach), vypomáhala (ako dobrovoľník či brigádnik) aj v iných kultúrnych inštitúciách v Košiciach (Tabačka Kulturfabrik a K13 – Košické kultúrne centrá) a vedie aktívny kultúrny život. Medzi jej záujmy patria okrem dejín, kultúry a umenia aj iné humanitné vedy, cestovanie a spoznávanie nových ľudí.

Vybrané publikácie: 

NAZAREJOVÁ, Dominika – VOŠKOVÁ, Katarína. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej. In. VOŠKOVÁ, Katarína a kol. Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 110-115. 165 s. ISBN 978-80-227-4308-2.

NAZAREJOVÁ, Dominika – VOŠKOVÁ, Katarína. Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého na kamennom podstavci na Ulici A. Pécha v Banskej Štiavnici. In. VOŠKOVÁ, Katarína a kol. Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 148-153. 165 s. ISBN 978-80-227-4308-2.


Projekty CEREHIS:

Prednáška Antisemitizmus
Krátky úvod do histórie antisemitizmu
Spolupráca pri realizácii cyklu Náboženstvá pod lupou